De droeve geheimen, Jean Lafrance

De Rozenkrans Jean Lafrance

Jezus bidt in doodsangst in de Hof van Olijven

Jezus nodigt ons uit hem naar Gethsemane te vergezellen om bij hem te blijven, want hij blijft in doodsangst tot het einde der tijden. Vooral smeekt hij ons vol te houden in het gebed om niet in bekoring te vallen. Keren wij ons naar de H. Maagd, want zij zal ons laten binnentreden in het gebed van Jezus. Haar gebed bij de Boodschap is immers hetzelfde als het gebed van Jezus op de Olijfberg. Beiden weten dat bij God niets onmogelijk is en dat zij hem alles kunnen vragen. Maar in het heilsgebeuren treden zij op de achtergrond, zoals de drie Personen van de Heilige Drie-eenheid, opdat Gods wil zich in hen kan vervullen.

Heer Jezus, gij hebt in Gethsemane uw gebed en uw zuchten in droefheid en angst aangeboden aan uw Vader die u van de dood kon redden en gij werdt om uw gehoorzaamheid verhoord. Wie met medelijden op ons neer en ontferm u over ons, zondaars. Geef ons de genade van bekering op voorspraak van Maria, toevlucht der zondaars aan wie gij geheel uw barmhartigheid bent toevertrouwd

Jezus wordt gegeseld

Geselslagen trokken lange striemen over zijn rug en zijn bloed spatte op de treden van het pretorium. Toch werd hij niet verbitterd op hen die hem de baard uitrukten. Voor het versteende hart van de mensen offerde hij de mateloze zachtmoedigheid van het goddelijk Hart en bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen:

Heer, gij neemt ons dikwijls bij u op om in ons lichaam de lidtekens van uw lijden te dragen en gij laat ons ook leven met mannen en vrouwen die uw lijden dragen in hun vlees en in hun hart. Geef ons de genade dat wij ons niet afsluiten van ons eigen lijden en van het lijden van onze broeders. Maria, geef ons de tederheid van uw medelijdend hart zodat wij al deze wonden kunnen verzorgen.

Jezus wordt met doornen gekroond

Heer, wij zien u hier met doornen gekroond en toch zijt gij de Koning van de glorie. Maar uw koninkrijk is niet van deze wereld en zij die u uithouwen of bespotten zouden het niet kunnen, als gij hen niet de macht ertoe gegeven had. Ook heden nog worden rechtvaardigen vervolgd en gemarteld door machtigen die hen als dwazen behandelen omdat zijn geloven:

Heer, wij vragen U voor allen die door mensenhand worden vervolgd of die te lijden hebben in hun geest of geweten, de nederigheid van de liefde, de sterkste kracht die er bestaat. Laat hen op hun kruisweg de H.Maagd of Veronica ontmoeten die de misvorming van lijden en vervolging in hun hart opnemen.

Jezus draagt zijn kruis naar Golgota

De uitnodiging om ons kruis te dragen komt dikwijls naar ons toe als een oproep tot edelmoedigheid. Wij zouden ons kruis wel fier en rechtop willen dragen, maar ervaren elke dag dat wij uit zwakheid vallen, zoals Jezus driemaal viel op zijn weg naar Calvarië. Zo toont Jezus de weg die ons van de vernedering brengt naar de echte nederigheid:

Heer, gij hoefde de zwakheid niet te weigeren om sterk te zijn, want uw kracht was niet de uwe maar die van de Vader. Gij hebt gewild dat dit werd geopenbaard in uw eigen zwakheid. Geef ons het voorrecht Maria, Moeder van barmhartigheid, op onze weg te ontmoeten. Zij zal ons leren hoe wij ons kunnen verheugen over onze zwakheid om de kracht van God te openbaren.

Jezus sterft aan het kruis

Jezus keert zich op het kruis tot zijn Vader met een tragisch gebed van verlatenheid die hem ertoe brengt zijn leven te leggen in de handen van zijn Vader. Zijn gebed uit zich in een luide kreet die nog altijd doorklinkt in het hart van hen die oren hennen om te horen en ogen om te zien. Hij wendt zijn blik op Maria die hij opneemt in zijn smartelijk en glorievol lijden, om haar aan te stellen als Moeder van alle mensen. Maria staat onder het kruis en kijkt naar haar Zoon met een liefdevol medelijden, zodat beide harten verteerd worden in eenzelfde liefde van de Drie-eenheid.

O Maria, gij werdt door de Heilige Geest gevormd om nooit naar uzelf te zien, maar uw blik alleen gericht te houden op uw gekruisigde Zoon, zodat gij martelaar zijt geworden door de kruisiging in uw hart, zonder ze te kennen in uw lichaam. Het geheim waarin uw hart wordt doorboord, moge ons het ware medelijden leren, dat zich laat omhoogtrekken door uw Zoon die boven de aarde werd verheven. Plaats in ons hart uw medelijdende liefde voor onze lijdende broeders. Amen