De liefde van God en de wonden van Jezus

Uit: Die Liebe Gottes und die Wunden Jesu Sr. Franziska Maria

Eerste overweging

De Heer op de kruisweg: de Man van smarten. Ik zoek jullie overal, op alle wegen en straten, in het donker, in de nacht van de wanhoop en de verlatenheid, in de gevangenschap van de zonde. Overal zoek ik jou om Mijn Hart aan te bieden dat bittere kwalen heeft geleden voor jou. Dit is de kruisweg van Mijn Liefde, de kruisweg van onuitputtelijk barmhartigheid. Kijk naar Mij. Je zult nooit de liefde kunnen vergeten die alles wil geven voor je redding en heil.

Tweede overweging

Zie de zware last van Mijn kruis en denk eraan dat ik het uit liefde heb gedragen, enkel en alleen uit liefde. De liefde is het die je in staat stelt, zelfs de zwaarste last op je te nemen en het te dragen. In de liefde tot het kruis draag Ik met jou het harde juk en maak het licht. In de liefde is alles mogelijk. Zoals zij de zwaarste lasten licht maakt, zo kan zij ook de hardste harten zacht maken. De liefde tot het kruis leidt naar het Hart van de Vader, in de zee van de barmhartige liefde. Gelooft erin dat de liefde in staat is, alle hardvochtigheid der wereld zacht te maken, door alles aan de barmhartigheid Gods toe te vertrouwen. Ga met Mij op de weg van de liefde opdat de hele wereld gered kan worden.

Derde overweging

Overweeg Mijn liefde aan het kruis, het geheim van het Zich-Zelf-Schenken. Mijn grootste pijn was niet de wreedheid van Mijn beulen, de smaad, de spot en hoon, het lijden van Mijn moeder – het was het weten dat Mijn liefde niet zou worden aanvaard. Ik wist dat deze minachting van Mijn liefde voor velen de eeuwige dood zou betekenen, en Ik was bereid nog meer te lijden om hun te redden, maar de Vader bepaalde de maat van de verzoening. Zo heeft deze miskende liefde Mijn Hart gekweld tot dat het zich aan de Vader heeft overgegeven en geopend werd. Zo werd Mijn Hart tot bron van alle genaden.

Vierde overweging

Je mag je niet verwijderen van Mijn kruis. Want onder het kruis zijn Mijn moeder, Maria Magdalena en ook Johannes; daar zijn allen die Mij beminnen. Ik wil ook jou daar zien. Vanaf het kruis, vanuit Mijn geopend Hart, vloeien alle genaden. Daar ben Ik het offerlam, de gave van de hemelse Vader, het bewijs van Zijn liefde. Je hele verlangenmoet het zijn Mijn heilig Lichaam en Mijn Kostbaar Bloed waardig te ontvangen en te dragen. Alleen het kruis verbindt hemel en aarde en sluit een ring van liefde om al wat leeft.

Vijfde overweging

Het was niet genoeg voor Mij om jullie Mijn hele liefde alleen voor één keer, aan het kruis te schenken. Ik wilde dat zij nooit ophoudt en altijd tegenwoordig is. Geef Mij je dank, omdat je Mijn liefde in iedere H.Mis mag ontmoeten. Je mag deelhebben aan Mijn offer. Door Mijn geopend Hart ben je deelachtig geworden aan alle genaden en in Mijn geopende armen vindt je de liefde van je hemelse Vader. Jullie zijn ledematen van Mijn mystieke Lichaam. Als Ik Mij aan de Vader opdraag, dan hebben jullie deel aan dit offer. Geef jezelf met Mij aan de Vader en je zult de volheid van het leven en de liefde ontvangen.