De liefde van God en de wonden van Jezus, deel 2

Uit: “Die Liebe Gottes und die Wunden Jesu” door Franziska Maria von der gekreuzigten Liebe

Eerste overweging

Ga naar de leerschool van Mijn heilige Wonden. In Mijn heilige Wonden ontvang je het juiste inzicht over de liefde tot God en de naaste. Laat je daar onderrichten, om zo tot de ware heiligheid te komen. Louter en reinig je ziel in Mijn Wonden, opdat ze steeds meer de vruchten van Mijn verlossing deelachtig moge worden. Dompel ze onder in de genadebron der liefde, waaruit de wateren van het leven ontspringen. Schep uit deze onzichtbare bron van al het heil, die aan jullie is gegeven tot uitboeting van alle schuld. Door Mijn heilige Wonden is aan jullie de rijkdom der genade en alle genezing en heiliging gegeven. En geen schuld is zo groot, dat ze niet in de diepe liefde van Mijn Wonden en de barmhartigheid van Mijn geopende Hart voor altijd uitgedelgd zou kunnen worden.

Tweede overweging

Bemin Mij. Bemin Mij in Mijn heilige Wonden. Laat heel je leven enkel nog liefde zijn, die Mijn heilige Wonden toebehoort. Ze zijn de reservoirs van Mijn liefde, die onophoudelijk uit Mijn Hart stroomt, in de genadestroom van Mijn kostbaar Bloed. Jullie moeten de hele wereld aan Mijn heilig Wonden toevertrouwen. Er is geen wonde, die Ik niet in Mijn verwond Lichaam heb gedragen. Ze zijn alle in Mijn Hart gegrift, en door Mijn Hart overgegeven aan het Hart van de Vader. Zo vaak jullie Mij om barmhartigheid smeken, kan de genade van deze overgave van Mijn Hart werkzaam worden. Want Mijn Wonden houden niet op, hun liefdesgloed aan allen te geven, die daarom vragen.

Derde overweging

Kom, en zie Mijn liefde. Iedere Wonde is Liefde. Ik ben alleen liefde. Alles aan Mij is liefde. Als je Mijn heilige Wonden ziet en vereert, denk dan niet meer aan Mijn lijden, maar verdiep je in Mijn liefde. Ik, de Man van Smarten, Heel Mijn lichaam uiteengereten, een en al wonde, één Hart, een en al liefde. Door deze liefde ben Ik jullie Heiland geworden. Door Mijn Wonden heeft Mijn liefde alles overwonnen, zelfs de dood. Nu zijn ook al jullie wonden aan de liefde toevertrouwd, aan de ene, grote wonde der liefde: Mijn Goddelijk Hart.

Vierde overweging

Jullie zijn met oneindige liefde omgeven. Ik houd jullie vast in Mijn armen. Geen ogenblik zijn jullie alleen, want IK jullie Vader, bemin jullie meer, als jullie je ooit kunnen voorstellen. Jullie zijn door het Bloed van Mijn boven alles beminde Zoon vrijgekocht. En verlost door de liefde van Zijn heilige Wonden. Daar, in die heilige Wonden, zoek ik jullie. Ieder die daar is geboren, zal Ik redden en bevrijden uit iedere macht van de Boze. Vlucht in die heilige Wonden. Zij zijn jullie bescherming, redding en heil.

Vijfde overweging

Jullie moeten steeds opnieuw over de liefde spreken, die Mijn heilige Wonden openbaart. Jullie moeten het met grote liefde doen. Leid de mensen naar Mijn Wonden, waar ze bescherming en geborgenheid vinden. Alle smarten, al het lijden, alle teleurstellingen en verwondingen wil Ik daar van hen afnemen en hen troosten en genezen. Zet je in met al de liefde en goedheid die je hebt, en houd niet op met je te ontfermen over de ontelbare wonden der mensheid. Geef ze Mij. Leg ze in Mijn heilige Wonden. Ik wil ze koesteren en verzorgen, zoals een Moeder haar kind koestert. Ik heb Mijn leven voor hen gegeven, en doe dit ieder dag opnieuw, omdat Ik allen bemin en omdat Ik nooit zal ophouden hen te beminnen.

* Terug