De zeven smarten van Maria

1. Profetie van de grijsaard Simeon

V:Onze Lieve Vrouw van “de heilige sterkte”.

A:Bid voor ons.

Simeon toont u een grote wet van uw leven: lijden en tranen. Gij hebt er al een weinig van vermoed, maar hij zegt het u nu ronduit. God wilde reeds vanaf dit ogenblik uw moed en uw liefde geheel in het wek van de verlossing inbouwen.

Heilige Maagd Maria, bewaar ons voor het plotselinge terugschrikken, als op onze levensweg onverwacht het kruis opduikt. Behoed ons ook voor de langzaam opstijgende moedeloosheid, tegenover uitzichtsloze situaties. Laat ons, door alle kruizen heen, uw opbeurende glimlach zien, die over de overwinning van de gekruisigde liefde zingt.

V: Wij zien naar uw smart, heilige Moeder van God,

A: Om u op de weg van het geloof te volgen.

2. De vlucht naar Egypte

V: Onze Lieve Vrouw van “het heilig vertrouwen”,

A: Bid voor ons.

Welk bevreemdende gebeurtenis is toch deze vlucht naar Egypte. Het zou zo eenvoudig geweest zijn, Jezus te laten ontkomen aan deze kindermoord, als hij slechts een paar dorpen verder weg gebracht zou zijn. Enige tijd weg uit de omgeving van Betlehem …. menen wij Gods wegen zijn echter niet onze wegen.Heilige Maagd, met wat voor kinderlijk vertrouwen geeft u zich over aan de Vaderlijke leiding. Wij discussiëren, wij vinden dit beter, en dát minder pijnlijk, en dit dan weer véél mooier, aannemelijker of volmaakter. Daarbij zou het toch het eenvoudigste zijn, -met zoals Jozef, die in de nacht opstond- om God te gehoorzamen en Hem te volgen zonder ‘maar’ en ‘als’.

V: Wij zien naar uw smart, heilige Moeder van God,

A: Bid voor ons.

3. Jezus zoek geraakt

V: Onze Lieve Vrouw van “de heilige armoede”,

A: Bid voor ons.

U hebt weinig eigendom gehad, heilige Maagd, maar God vindt altijd nog iets, wat Hij u kan nemen. Jezus verbergt Zich. Waar vind ik mijn Geliefde? Dat U, geheel reine en milde Maagd Maria, deze beproeving hebt moeten doormaken, verrast ons, en wij bewonderen U. Bij dit mysterie kunnen wij alleen maar bidden.

Moeder van God, leer ons in de donkere uren, wanneer Jezus Zich verbergt, Hem te zoeken in de haast en in de rust, in de nood en in de hoop. Laat ons dan het goddelijke woord begrijpen: Het gaar om de dingen van de Vader. Al het andere is niet belangrijk.

V: Wij zien naar Uw smart, heilige Moeder van God,

A: Om U op de weg van het geloof te volgen.

4. Ontmoeting op de Kruisweg

V: Onze Lieve Vrouw van “het heilig medelijden”.

A: Bid voor ons.

Heilige Moeder van Jezus, u ziet, hoe uw Zoon u tegemoetkomt. Is dat nog Zijn Gezicht, dit Aanschijn, waarop de tranen uit de ogen met het bloed van de doornenkroon zich vermengen? Een geschonden en mishandeld, en toch een heilig Aanschijn.

Heilige Maagd, leer ons Jezus zien in iedere arme, in iedere zondaar, in iedere zieke, in elke van onze broeders en zusters. Leer ons, om Zijn belofte serieus te nemen, dat Hij in ieder van ons is. Onze liefde moge helpen het Aanschijn van Jezus in de broeder, in de zuster, naar voren te halen.

V: Wij zien naar uw smart, heilige Moeder van God,

A: Om u op de weg van het geloof te volgen.

5. De kruisiging

V: Onze Lieve Vrouw van “het heilig offer”,

A: Bid voor ons.

Onze deelname aan het offer van het altaar is eender als uw staan onder het Kruis, heilige Moeder. Uw moederlijke trouw aan Jezus in Zijn laatst uur, komt overeen met onze trouw aan Jezus in Zijn altijddurend offer: voor de wereld offeren en bidden, bidden en offeren voor alle mensen.

Heilige Maagd, ieder dag offert Christus Zich op het altaar, en U bent Hem nabij, U bent ons nabij. Wanneer zullen wij begrijpen, ons leven met Zijn geslachtofferd leven te verenigen? Ons in Hem te verliezen en met U en Hem in God? Wij zouden zoveel voor deze arme wereld kunnen verkrijgen – en wij verdorsten aan de rand van de bron.

V: Wij zien uw smart, heilige Moeder van God.

A: Om u op de weg van het geloof te volgen.

6. Kruisafname

V: Onze Lieve Vrouw van “het heilig berouw”,

A: Bid voor ons.

Heilige Moeder, u ziet naar Jezus op uw schoot en leest op Zijn Lichaam de geschiedenis van de zonde. U ziet de rode wonde van Zijn doorboorde handen. Ik ben daaraan schuld. En de sporen van de doornenkroon, het Bloed, dat op Zijn Heilig aanschijn stolt, klaagt eveneens mij aan. En ik, heilige Maagd, ik ween niet eens….

Breek ons hart open, Lieve Vrouw van “de zuivere tranen”, opdat het heilige, zuiverende lijden ons zondige lichaam en onze tegenstribbelende ziel heil moge brengen. omwille van Zijn doorboorde Hart moge God ons vergeven.

V: Wij zien naar uw smart, heilige Moeder van God,

A: Om u op de weg van het geloof te volgen.

7. Jezus wordt in het graf gelegd

V: Onze Lieve Vrouw van “de heilige hoop”,

A: Bid voor ons.

Heilige Moeder, U hebt Jezus aan de rots en aan de aarde toevertrouwd. De schepping houdt inkeer in stille aanbidding. Zij volhardt in verwachting! Drie dagen, en dan zullen licht en heerlijkheid verschijnen. De graankorrel wordt door het doopsel in de bodem gelegd; de stille genade, die groeien en tot doorbraak wil komen. Met Christus begraven, zoals de Heilige Paulus zegt, beleven wij dagelijks Zijn verrijzenis. Voor een beetje liefde, voor een beetje getuigenismoed. Verkrijgen wij een rijk geduld en een groot en rustig vertrouwen.

Onze Lieve Vrouw van “de heilige vrede”, schenk ons de zekerheid, zoals Uw hart op de avond van Zijn Lijden deze ondervond. Zoveel doorstaan lijden laat ons niet meer aan de liefde twijfelen, die ook de nacht doordringt. De morgen is heel nabij: als wij het maar willen.

V: Wij zien naar uw smart, heilige Moeder van God,

A: Om u op de weg van het geloof te volgen.

Slotgebed

Heilige Moeder, aan het einde van de Via Matris schenkt gij ons een gedacht van hoop. Het hele lijden van Jezus is doordrongen van hoop. Onze Heer, uw Zoon, heeft nooit over Zijn lijden gesproken, zonder tegelijkertijd Zijn verrijzenis te voorspellen.

Onze Lieve Vrouw, openbaar ons toch de ware zin van het verlossende en mede-verlossende lijden, dat genaden verkrijgt en waaruit de ware vreugde in stromen ontspringt. Dat zal ons de moed geven, om met u de pelgrimstocht van het geloof te gaan, om de heilige Kerk van Christus te helpen tot haar voltooiing te komen. Onze Lieve Vrouw van de “heilige moed”, onze Lieve Vrouw van “de heilige hoop”, bid voor ons! Amen.