Gebed om heilige priesters

God, almachtige Vader, Gij hebt het verlossingswerk van uw Zoon, de redding en het heil van de wereld, aan de priesters als zijn plaatsvervangers toevertrouwd.

Wij bidden U, schenk ons heilige priesters, die door het vuur van uw goddelijke liefde ontvlamd, niets anders zoeken dan de vermeerdering van uw eer en van het heil der zielen.

En gij, Maria, liefdevolle Moeder, bescherm alle priesters in de gevaren van hun heilige roeping, bid voor hen en verkrijg voor hen de genade, dat zij aan hun verheven uitverkiezing altijd getrouw blijven.

Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk, bid voor de priesters.

Heilige Willibrord, heilige Bonifatius en alle heilige bisschoppen en priesters van Nederland, bidt voor ons.

Terug