Gebed tot alle H. Engelbewaarders

Ik groet u, H. Engelen van mijn ouders, familieleden, vrienden en weldoeners! Beschermt en behoedt hen, komt hen te hulp in al hun noden, verenigt u om hen bij te staan, nu, tijdens hun hele leven en vooral in het uur van de dood.

Ik groet u, H. Engelen van ons land, van deze stad en al hun inwoners en ik smeek u, neemt van ons alle ergernissen weg, alle twist, besmettelijke ziekten en andere plagen.

Gij H. Engelen van de vrede! Verkrijgt voor ons van God zijn vrede, die de wereld niet geven kan, opdat wij elkaar christelijk liefhebben en van alle gevaren bevrijd, onze Heer en God dienen, Hem uit heel ons hart beminnen met al onze krachten, en de naasten als onszelf.

Ik groet u, H. Engelbewaarders van de H. Vader, van alle kardinalen, bisschoppen en priesters, van alle religieuzen, ook gij, H Engelen van onze zielzorgers, leraren, artsen en politici, bescherm hen en verkrijgt voor hen ijver, wijsheid en heiligheid, om de zware opgaven van hun heilig ambt en beroep waardig te vervullen.

Ik groet u, H. Engelbewaarders van de ongelovigen en de afgedwaalde zielen. Ik wil u graag vereren en liefhebben in naam van deze arme ongelukkigen, die u niet eens kennen en zo ver van God verwijderd zijn. Bewerkt toch dat zij hun Verlosser leren kennen. Smeekt tot de Vader van barmhartigheid, dat Hij arbeiders in zijn wijnberg moge zenden en ook over hen het licht van het geloof doet schijnen, opdat Hij door alle mensen bemind mag worden. Amen.