Gebed van de H. Teresia van het Kind Jezus

Jezus, eeuwige Hogepriester, bewaar uw priesters in het binnenste van uw allerheiligst Hart, waar niemand iets tegen hen vermag.

Bewaar hun gezalfde handen, die dagelijks met uw heilig Lichaam in aanraking komen, zonder smet.

Bewaar rein hun lippen, die rood zijn van uw kostbaar Bloed.

Bewaar hun hart, verzegeld met het merkteken van uw heerlijk priesterschap, zuiver van alle aardsheid.

Doe hen groeien, Heer, in liefde en trouw jegens U en behoed hen voor de besmetting van de wereld.

Verleen hun met de macht over brood en wijn tegelijk die over de harten. Zegen hun werk en doe het rijke vruchten dragen en schenk hun eens de kroon van het eeuwig leven. Amen.

Terug