Daarom laat Hij het toe dat de Boze, de gevallen engelen, een beperkte invloed op ons leven uitoefenen: “Want GOD leidt het hart van de bozen zodanig, dat ze Zijn plan uitvoeren …, tot GODs woorden in vervulling zijn gegaan. 1)

“Maak je geen zorgen vanwege de demon!”

GOD stond het Satan toe dat hij Job op de proef zou stellen of hij GOD trouw zou blijven, ook als het hem niet goed zou gaan. De duivel vernietigde de bezittingen van Job, hij nam hem zijn kinderen en zijn gezondheid. Maar Job bleef GOD in alle ellende trouw. Daarom zegende GOD hem nog meer als tevoren. 2)

In het boek Tobit vinden wij de grote hulp van een goede Engel in strijd met een gevallen, boze engel. De reisgenoot Rafael zei tegen de jonge Tobias, dat hij Sara, de dochter van Raguël, moest trouwen. Maar Tobias antwoordde: een demon vermoord allen, die haar willen huwen. Daarom heb ik angst dat ik moet sterven! Maar de Engel gaf de jonge Tobias enkele goede raadgevingen, hoe hij de duivel kon overwinnen. Toen Tobias deze raad opvolgde, sloeg de demon op de vlucht. 3)

"De christen met de draak onder zijn voeten”

Deze belevenissen zijn geen uitzondering. Wij lezen in de Apokalyps over de draak, de gevallen engel: “Toen, om zijn woede op de Vrouw te koelen, ging de draak heen, om de overige van haar kinderen te beoorlogen, hen namelijk die de geboden van GOD en het getuigenis van JEZUS trouw bewaren.” 4)

In deze betekenis zeggen de vaders van het tweede Vaticaanse Concilie: “Door heel de menselijke geschiedenis heen loopt een lijn van harde strijd tegen de machten der duisternis. Deze strijd duurt voort… tot aan de laatste dag. In deze strijd moet de mens zonder ophouden strijden, wil hij vasthouden aan het goede…. En met de hulp van GODs genade”. 5)

Deze genadehulp heeft GOD aan allen belooft: “GOD heeft zijn Engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.” 6) Dank zij deze Zijn dienaren en de volmacht die GOD aan de Kerk gegeven heeft, geldt daarom van hen die de Blijde Boodschap aannemen hetzelfde als van de oerkerk: “Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg … Daarover ontstond grote vreugde in die stad.” 7)

Vreugde over de genade van de verlossing en de zege over de duivel. Daarom is “een van de meest gezonde uitingen van het Katholieke Hart, die, om over de duivel te lachen”, schrijft de Benedictijnenabt Ansgar Vonier. En hij voegt eraan toe: “De christen moet rechtop staan, met de draak onder zijn voeten, zoals het de Aartsengel doet”.

“Zwijgen … bracht mij verkwikking!”

Een voorbeeld voor onze tijd, die ons allen veel kan leren, vinden wij in het leven van de Heilige Zr. Faustina, want de genaden die GOD haar gaf, zijn “voor een groot aantal andere zielen”. 8)

Eens noteerde zij in haar dagboek: “Satan heeft tegenover mij toegegeven dat ik het voorwerp van zijn haat ben. Hij zei dat “duizend zielen mij minder schade doen dan jij wanneer jij over de grote barmhartigheid van de Almachtige spreekt…. Ik raak alles kwijt. Maar wat nog meer is, jij vervolgt mij persoonlijk met die ondoorgrondelijke barmhartigheid van de Almachtige”. 9)

Een andere keer: “De boze geest schreeuwde woedend: “O, als ik toch macht had over jou!” 10) Maar toch schrijft de heilige: Ik ontdek zijn valstrikken meer en meer en de strijd vlamt opnieuw op.” 11) Ze werd bij alle gelegenheden en op de meest verschillende plaatsen door hem lastig gevallen, thuis, op straat of ook in de kerk: “Satan nam een bloempot en wierp die uit alle macht nijdig op de grond.” 12) Zij ervoer ook zijn invloed op haar gevoel door geestelijke dorheid, alsook door een zwerm van vreselijke gedachten. Maar ze kon zeggen: “Hij verstoort mijn vrede nog geen ogenblik en deze kalmte van mij maakt hem woedend.” 13)

“Maar vrees niet!”

De Heilige schrijft over verschillende hulp die ze in deze strijd ontvangt: “Wanneer ik zijn grote woede zie, blijf ik binnen in het bolwerk. Dat is het allerheiligst Hart van JEZUS.” 14) De geloofsbelijdenis aan GODs tegenwoordigheid of aan Zijn barmhartigheid had de uitwerking, dat de duivels verdwenen als stof. Het sacrament van de H. Biecht, het gebruik van wijwater en het kruisteken verdrijven de boze. Maar vooral wijst ze op de hulp van de H. Engelen: “Mijn omgang is met de Engelen.” 15) “Op het feest van de Aartsengel Michaël zag ik die grote leider naast mij staan. Hij sprak deze woorden tot mij: “De Heer heeft mij opdracht gegeven om bijzonder goed voor jou te zorgen. Weet dat je door de boze gehaat wordt, maar wees niet bang. Wie is als GOD?” Hij verdween. Maar ik voel zijn tegenwoordigheid en hulp.” 16)

Eens “versperde een hele menigte demonen mij de weg. Zij dreigden mij met vreselijke martelingen. Omdat ik hun grote haat voor mij zag, vroeg ik onmiddellijk hulp aan mijn beschermengel. Gelijk verscheen de blinkende en stralende gestalte van mijn Engel en zei tegen mij: “Vrees niet, bruid van mijn Heer. Zonder Zijn toestemming zullen deze geesten je geen kwaad doen.” Onmiddellijk verdwenen de boze geesten. De trouwe Engelbewaarder vergezelde mij op een zichtbare manier precies tot aan het huis.” 17)

“Ik dankte GOD, dat Hij ons Engelen geeft”

“Op het moment dat jij naar de poort ging heb Ik een Cherub aangesteld om die te bewaken. Wees gerust.” Dat was het antwoord op haar gebed, omdat ze “hoorde hoe gevaarlijk het was om in de poort te zijn in deze dagen van revolutionaire onrust en hoeveel slechte mensen een haat tegen kloosters hebben.” 18) Na een treinreis, waar haar Engel-bewaarder haar zichtbaar begeleidt, schrijft ze: “Ik dankte GOD voor Zijn goedheid dat Hij ons Engelen als gezelschap geeft.” 19) Verrassend veel mensen vertellen tegenwoordig over ervaringen met de boze. Maar desondanks blijft het waar: GOD geeft Zijn goede Engelen de opdracht om ons voor de boze te beschermen. Laten we hen aanroepen! De goede Engelen zijn sterker als de boze, en zij zijn in de meerderheid.

1) Openb 17,17; vgl CKK 395
2) Vgl. Job 42,10-17
3) Vgl. Tob 8,2-3
4) Apokalyps 12,17
5) CKK 409
6) Ps 91,11; vgl. Ex 23,20-23
7) Hand.8,7-8
8) Dagboek, Nr. 723
9) Nr. 1167
10) Nr. 1465
11) , 14) Nr. 1287
12) Nr. 411
13) Nr. 7130) En: “In stilte heb ik mij aan de wil van GOD onderworpen. Dat heeft mij verlichting gegeven.” ((Nr. 1200
15) Nr. 1200
16) Nr. 706
17) Nr. 418-419
18) Nr. 1271
19) Nr. 630