Korte kruiswegmeditatie II

Kruiswegmeditaties van de H. Pastoor van Ars

1e meditatie

Als Gij mijn lijden overweegt, brengt gij Mij verlichting. Begeleidt Mij op mijn kruisweg. Overweeg alle staties van mijn lijden, overweeg mijn liefde. Zie naar mijn ogen; gij vindt daarin slechts liefde en mildheid tijdens mijn grootste pijn. Offer mijn Vader mijn kostbaar bloed op, dat Ik voor het heil van de wereld heb vergoten. Bedenk dat Ik bij het bestijgen van de berg van Calvarie ook voor hen heb gebeden die mij eens zouden begeleiden. Volg Mij na vol dankbaarheid!

Eeuwige Vader, neem aan het kostbaar bloed van Uw Zoon, Jezus Christus, dat Hij tijdens zijn lijden heeft vergoten. Door zijn wonden, door zijn met doornen gekroond Hoofd, door zijn Hart, door zijn oneindige verdiensten vergeef ons onze zonden en red ons.

2e meditatie

Gewillig nam Ik het kruis op Mij, in gehoorzaamheid tegenover mijn Vader en uit liefde tot de onsterfelijke zielen. De wereld verlossen! Weet gij, wat dat voor Mij betekende? Neem Uw kruis op U, zoals ook Ik het mijne op mij nam. Gij moet het echter niet slechts dragen, maar ook innerlijk beamen. Zie naar mijn lijden. Offer het de Vader op als genoegdoening. Ook gij kunt genoegdoening geven.

Kostbaar Bloed van onze Verlosser, wij aanbidden U met grote liefde en eerbied. Heer Jezus, schenk ons vergeving omwille van de verdiensten van Uw lijden en Uw heilige wonden.

3e meditatie

De mensen duwen en trekken Mij op de weg naar Calvarie. Ik ben zeer vermoeid en mijn lichaam is zonder kracht. Ik val en ben met zweet en bloed bedekt. Het zware kruis drukt op Mij en de stenen bodem verwondt mijn gezicht. Het zand en de stof van de straat komen in mijn ogen. Als Ik ook door de last van het kruis val, laat de ijver voor de redding van de zielen mij weer opstaan. Niets van hetgeen Ik in mijn Passio voor U heb geleden, mag verloren gaan. Verzamel het en draag het aan mijn Vader op.

O Maria, Moeder van smarten. Laat de smarten van Uw Zoon onze harten doordringen.

4e meditatie meditatie

Zie mijn beminde Moeder. Zij haastte zich naar Mij. Uit liefde wilde zij Mij helpen. Dit was echter onmogelijk, maar haar hartenwens troostte mij zeer. Haast ook U zich telkens weer om Mij te helpen, later zult gij zien hoeveel vreugde gij Mij daarmee hebt bezorgd. Die Passio, die Ik in mijn lichaam leed, leed mijn Moeder in haar hart. Verenig Uw lijden met het lijden van mijn Moeder en offer het op aan de Vader.

Mijn Jezus, schenk ons vergeving. Omwille van de verdiensten van Uw lijden en Uw heiligste wonden.

5e meditatie

Laat de zorg voor de naasten, voor de zondaars Uw zorg zijn. Als gij voor de zondaars bidt, is het alsof gij Mij Uw rechterhand aanbiedt, om Mij te helpen. Neem iets van de last van de anderen op U; zo verlicht gij een beetje mijn zware last. Gij helpt mij ook, als gij U moeite geeft U te beteren. Hebt gij al genoeg gedaan voor de verlossing van de wereld? Zielen, die niet aan hun vermoeidheid denken, die hun lijden niet achten, doch slechts de wens hebben mij hun liefde te bewijzen en Mij te troosten, dat zijn zij die mij werkelijk helpen het kruis te dragen.

Wij aanbidden U, Heer Jezus, en wij danken U. Want door Uw heilig Kruis hebt gij ons en alle mensen verlost. Amen.

* Terug