Je bent hier: start » korte_lijdensmeditatie

Korte lijdensmeditatie

Gebed

Goede God, Gij hebt Uw Zoon met menselijkheid bekleed en Hem het kruis van de dienstknecht doen dragen. Geef dat wij als dienaren de Meester volgen tot in Zijn lijden waarin Hij ons is voorgegaan, om eenmaal ook te delen in de vreugde van Zij verrijzenis. Door Christus onze Heer. Amen

Maria

Door Christus in haar schoot te ontvangen, door Hem ter wereld te brengen, te voeden, in de tempel aan Zijn Vader op te dragen, door met haar Zoon, die aan het kruis stierf mee te lijden, heeft Maria op geheel uitzonderlijke wijze deelgenomen aan het werk van de Verlosser, door haar gehoorzaamheid, haar geloof, haar hoop en haar brandende liefde, om zo het bovennatuurlijke leven voor de zielen te herstellen. (Lumen Gentium)

God, Gij hebt gewild dat Maria Uw Zoon nabij was als een moeder vol van smarten, toen Hij omhooggeheven was aan het kruis. Wij bidden U: geef dat Uw Kerk die samen met haar in Christus’ lijden deelt ook de vreugde deelachtig wordt aan Zijn verrijzenis. Amen.

Opoffering

Laten wij onszelf aan God opdragen. Ja iedere dag moeten wij onszelf en alles wat we doen en laten aan Hem offeren. Laten wij alles opvatten overeenkomstig het woord: Zijn lijden navolgen door ons lijden, Zijn Bloed eren door ons bloed, het kruis blijmoedig bestijgen. Als gij een Simon van Cyrene zijt, neem uw kruis dan op en volg hem. (Gregorius van Nazianze)

Heer God, in Jezus, Uw Dienaar, roept Gij alle mensen op tot bekering en geloof in de Blijde Boodschap. Keer ons af van onze zondigheid, geef ons de moed op Uw uitnodiging in te gaan en de weg te volgen van Jezus Uw Zoon. Amen.

God draagt ons

Luister naar Mij, gij huis van Jakob en alles wat van het huis van Israël rest! Gij zijt Mijn last, van de moederschoot af; al sinds uw geboorte draag ik u en ook in uw ouderdom ben Ik dezelfde. Ook als uw haren grijs zijn, blijf Ik u dragen. Ik heb het gedaan, Ik blijf ermee doorgaan, Ik blijf u dragen en redden. (Jesaja 46, 3-4)

Heer Jezus Christus, mild zijt Gij en vergevingsgezind. Daarom zijt Gij mens geworden als wij, om ons een voorbeeld van nederigheid na te laten en ons standvastig te maken in het lijden dat ons overkomt. Geef dat wij het goede uit Uw hand steeds bewaren, en, telkens als wij in zonde vallen, berouwvol opstaan. Amen.

Zijn wonden, voor ons

Vreest niet. Die spijkers slaan in Mij geen smart, maar dringen uw liefde dieper in Mij. Die wonden brengen Mijn zuchten niet voort, maar brengen u dieper in Mijn binnenste. De uitstrekking van Mijn lichaam op het kruis vergroot Mijn foltering niet, maar geeft u meer ruimte in Mijn schoot. Mijn bloed gaat niet voor Mij verloren, maar wordt als prijs voor u betaald. (Petrus Chrisologus)

God, onze Vader, toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen hebt Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: Uw Zoon, de enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Amen.

Overgave

Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven, Hij spreekt voor ons ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft. (Uit een paasprefatie)

Heer, vrijwillig heeft Uw Zoon Zich overgeleverd in de handen van Zijn vijanden. Wij bidden U, wees ons, Uw volk, genadig omwille van Hem die aan het kruis voor ons geleden heeft. Amen.

Slotgebed

Heilige Vader, wij danken U. Jezus, die uit de dood is opgestaan, is het licht der wereld, onze enige hoop. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons Uw belofte dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw. Dat geloven wij op Uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Uw huis, om daar voorgoed te wonen. Amen.

* Terug