Je bent hier: start » korte_lijdensmeditatie_3

Korte lijdensmeditatie 3

Uit: Komm und folge mir door Maria Veronika Rinderer

Voorbereidingsgebed

Heer – hier ben ik! Beschik over mij naar de overvloed van Uw barmhartigheid.

Heer, mijn leven ligt in Uw hand: beschik erover volgens Uw wil, gebruik het volgens Uw liefde, verteer het om aan andere mensen Uw barmhartigheid te openbaren. Heer, neem mij mee op Uw Kruisweg opdat ik anderen kan helpen door zelf met Uw lijden verbonden te zijn. Doe me lijden als eerherstel en hulp voor de zielen, laat me gekruisigd worden opdat anderen U vinden; doe me in U sterven opdat vele zielen in U leven. Amen.

Mee-offeren

Jezus – laat mijn leven heel en al gevormd worden door de wil van de Vader. Laat mij gehecht zijn aan Uw liefde en barmhartigheid. Aangezien het plan van de Goddelijke Voorzienigheid is om alle mensen te redden, veroordeel mij tot lijden voor anderen, tot sterven opdat anderen door Uw vergoten Bloed U vinden en Uw barmhartigheid aanvaarden. Berg mijn leven in het “Ja” dat Gij in de Hof van Olijven hebt gegeven, opdat het een offergave mag zijn met Uw offer – ieder uur en iedere dag – voor allen die nog ver af zijn van uw Kruisweg. Heer – aanvaard mij!

Mee-dragen

Heer – al Uw zinnen en trachten was gericht op de redding van de wereld. Gij neemt deze zondige wereld op U om ze naar Golgotha te dragen opdat ze gereinigd wordt door Uw Bloed en een offergave moge zijn voor de Vader. Laat me U helpen dragen, leg op mij de nood van de anderen, opdat zij, van een zware last bevrijd, U volgen in grote trouw. Geef mij de last van velen, opdat zij zich laten genezen en heiligen door Uw erbarmen.

Oprichten

Jezus – zo vele mensen liggen terneer, zij zijn blind voor het goede, verblind door hun eigen “ik”. Richt deze zieken en vermoeiden op en neem hen op in Uw ontferming. Neem de sluier van de verblinding van hun ogen en laat hen voortgaan op de weg van versterving en offer. Maak hen los van de gemakzucht der wereld en breng hen thuis in Uw hart – thuis op Golgotha tot de grotere eer van de Vader.

Maria

Maria – laat mij geheel de Uwe zijn opdat velen U ontmoeten op de kruisweg; laat mij geborgen zijn in Uw hart opdat velen de weg naar dat hart mogen vinden; laat mij geheel Uw kind zijn opdat de wereld mag erkennen dat alleen degene die klein is Uw moederlijke hulp kan ondervinden.

O Moeder – alle nood leg ik in Uw handen. Alle nood der wereld; neem de gehele Kerk op in Uw hart opdat zij een herder en een kudde mag worden. O Moeder, neem Uw kind in Uw armen want het draagt de hulpeloze wereld in zijn hart; zodoende zal de wereld door Uw omhelzing Uw eigendom worden. O Moeder – geef Uw zegen aan de lijdende Kerk!

Mee-gaan

Waar zijn de mensen die met U willen gaan? Waar zijn de mensen die eerherstel willen brengen? Heer – ontsteek in vele jonge harten het verlangen om U te helpen door lijden, gebed en offer. Laat mij voor U leven opdat velen Uw bede horen, Uw bede om eerherstel, om plaatsvervangend lijden, om een leven dat uw erbarmende liefde over de anderen afroept.

Jezus – laat Uw ontferming in de zielen stromen opdat zij ontstoken worden en hun wil enkel nog erop gericht is het kruis met U te dragen voor de redding van de wereld.

Slotgebed

Jezus – door Uw vallen geef ons de kracht om op te staan, door Uw zwakheid te dragen, door Uw hulpeloosheid geef ons een bereidwillig “Ja” tegen onze zwakheid, want in onze zwakheid wilt Gij Uw kracht tot ontplooiing brengen. Laat ons steeds weer opstaan, zodat wij door onze zwakheid en ons opstaan anderen kunnen helpen die zijn blijven liggen, vertwijfeld en zonder moed. Jezus – richt alle harten weer op die terneer liggen! Heb dank, Heer, voor Uw werk van de Verlossing. Heb dank, dat ik U helpen mag, zodat anderen de weg van uw barmhartige liefde mogen vinden. Amen