Je bent hier: start » lijdensmeditatie

Lijdensmeditatie

Uit: Meditaties door de Heilige John Henri Newman

Eerste overweging

De Heilige, de Rechtvaardige, de Waarachtige werd gevonnist door zondaars en ter dood gebracht. Maar terwijl ze Hem vonniste, waren ze gedwongen Hem vrij te aapreken. Judas die Hem verried, zei: “Ik heb gezondigd doordat ik onschuldig bloed hen verraden”. Pilatus die het vonnis uitsprak, zei: “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige”en wierp de hele schuld op de Joden. De honderdman de Hem liet kruisigen, zei: “Waarachtig, deze man was een rechtvaardige”.

Aldus wordt Gij steeds gerechtvaardigd in uw woorden, o Heer, en overwint Gij terwijl Hij wordt geoordeeld. En zo zullen ze nog veel meer op de laatste dag “opzien tot Hem die ze hebben doorboord”; dan zal Hij die veroordeeld werd in zwakheid, de wereld oordelen in sterkte, en dan zullen zelfs degenen die veroordeeld worden, erkennen dat hun veroordeling rechtvaardig is.

Tweede overweging

Jezus draagt de hele wereld door zijn goddelijke macht, want Hij is God; maar dat gewicht is niet zo zwaar als dat van het kruis dat onze zonden voor Hem getimmerd hebben. Onze zonden hebben Hem deze vernedering gekost. Hij moest onze natuur op zich nemen, onder ons als mens verschijnen en voor ons een groot offer brengen. Hij moest een leven leiden in versterving, en op het einde daarvan zijn passie en dood ondergaan.

O Heer almachtige God, die het gewicht der hele wereld draagt zonder moeite, die het gewicht van onze zonden hebt gedragen met heel veel moeite, zoals Gij ons lichaam in stand houdt door Uw voorzienigheid, verlos zo ook onze zielen door Uw kostbaar bloed.

Derde overweging

Al spoedig na het begin der schepping viel Satan uit de hemel; hij viel door het rechtvaardige vonnis van zijn Schepper tegen wie hij was opgestaan. En toen het hem gelukt was de mens over te halen deel te nemen aan zijn opstand, en de Schepper kwam om de mens te redden, toen kwam zijn kort uur van zegepraal en hij trok er partij van. Toen de Alheilige het blees had aangenomen en in de macht van Satan was, toen besloot hij die zelf was neergeslagen door de almachtige arm, uit wraak en boosheid op zijn beurt een zware slag toe te brengen aan Hem die zo geslagen had. Daarom was het dat Jezus zo plotseling viel.

O lieve Heer, bij deze Uw eerste val wil ons allen, die zo ellendig onder de macht der zonde gevallen zijn,daaruit doen opstaan door de kracht van Uw genade.

Vierde overweging

Er is geen onderdeel in de levensgeschiedenis van Jezus, of Maria heeft er deel aan. Zij droeg het kleine Kindje naar de tempel. Zij hief Het in haar armen toen de koningen Het kwamen aanbidden. Zij vluchtte met Hem naar Egypte, zij bracht Hem naar Jeruzalem toen Hij twaalf jaar oud was. Dertig jaar lang leefde Hij met haar te Nazareth. ‘zij was bij Hem op het bruiloftsfeest te Kana. En ook toen Hij haar had verlaten om te prediken, bleef zij in zijn nabijheid. En nu laat zij zich zien, nu Hij de lijdensweg gaat met het kruis op de schouders.

Lieve Moeder, laat ons steeds aan u denken als wij aan Jezus denken, en als wij tot Hem bidden, help ons dan steeds door Uw machtige voorspraak.

Vijfde overweging

Jezus had zijn kruis alleen kunnen dragen, als dat zijn wil geweest was; maar Hij staat toe dat Simon Hem helpt, om ons er aan te herinneren dat wij deel moeten hebben aan zijn lijden en mee moeten doen met zijn werk. Zijn verdiensten zijn oneindig, maar Hij verwaardigt zich dat zijn dienaren hun verdiensten daaraan toe voegen. De heiligheid van de Maagd Maria, het bloed van de martelaren, de gebeden en boetedoeningen van de Heiligen, de goede daden van al zijn gelovigen, nemen deel aan dat werk dat ook zonder die deelname volmaakt is. Hij verlost ons door zijn bloed. Maar slechts door middel van ons en met onze medewerking verlost Hij ons. Lieve Heer, leer ons lijden met U, maak ons lijden om Uwentwille licht voor ons, en heilig al ons lijden door de verdiensten van Uw eigen lijden.

Zesde overweging

Jezus schonk aan de vrome vrouw een afdruk van zijn heilig Gelaat, die voor alle volgende eeuwen behouden zou blijven. Hij deed dit om ons allen er aan te herinneren dat zijn beeld steeds geprent moet blijven in ons hart. Wie wij ook zijn, waar ter wereld en in welke tijd ook, Jezus moet in ons hart leven. Wij kunnen in vele dingen van elkaar verschillen, maar hierin moeten wij allen overeenkomen, als wij zijn ware kinderen zijn. Wij moeten overal de doek van Veronica met ons meedragen. Wij moeten zijn dood en verrijzenis overwegen, wij moeten steeds naar ons vermogen zijn goddelijke volmaaktheid trachten na te volgen.

Heer, zorg dat ons gelaat steeds aangenaam blijve voor Uw ogen, niet bezoedeld door de zonde maar besproeid en gewassen in Uw kostbaar bloed.

* Terug