Litanie om heilige priesters

V. Heer, ontferm u over ons. A. Christus, ontferm u over ons. V. Heer, ontferm u over ons.

V. Christus aanhoor ons. A. Christus, verhoor ons.

V. God, hemelse Vader, A. ontferm u over ons.

V. God Zoon, Verlosser van de wereld, A. ontferm u over ons.

V. God, heilige Geest, A. ontferm u over ons.

V. Heilige Drievuldigheid, één God, A. ontferm U over ons.

Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons heilige priesters. Jezus, Die Uw apostelen met de Heilige Geest hebt gezalfd, geef ons heilige priesters.

Jezus, Die Uw Offer hebt toevertrouwd aan de handen van de priesters, geef ons heilige priesters.

Jezus, Die aan Uw priesters de verkondiging van Gods Woord hebt opgedragen, geef ons heilige priesters.

Jezus, Die aan Uw priesters de macht hebt gegeven om de zonden te vergeven, geef ons heilige priesters.

Jezus, Die hun macht gegeven hebt om te zegenen, geef ons heilige priesters.

Jezus, Middelaar tussen God en mensen, geef ons heilige priesters.

Jezus, opperste Herder van onze zielen, geef ons heilige priesters.

Dat Gij aan de kerk vele en heilige priesters wilt schenken. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mensen mag ontluiken. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat zij hun heilige roeping ongeschonden mogen bewaren. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat Uw gelovigen de roeping tot het priesterschap mogen eerbiedigen en bevorderen. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat onze priesters werkelijk het zout der aarde mogen zijn. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat zij door hun heilig leven het licht der wereld mogen zijn. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat zij gaarne om U en Uw gelovigen arm, miskend en lijdend willen zijn. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat zij een grote eerbied hebben voor Uw aanwezigheid in de Eucharistie. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat zij een grote liefde mogen hebben tot de heilige Maagd Maria. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat zij de sterkte van de martelaren, het licht van de belijders en de zuiverheid van de maagden mogen bezitten. Wij bidden U, verhoor ons.

Dat zij het volk, dat aan hen is toevertrouwd, op de weg van het eeuwig heil mogen voeren. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat zij oprecht het geloof van Uw Kerk verkondigen. Wij bidden U: verhoor ons.

Dat Gij al Uw priesters moogt heiligen. Wij bidden U: verhoor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Jezus, geef aan uw Kerk heilige priesters, en Uw volk zal gered worden.

Laat ons bidden:

Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Die Zich eens tot redding van de wereld op het kruis geofferd hebt, wij smeken U: geef aan de wereld heilige priesters, ware herders voor onze ziel, bezield met oprechte liefde voor U en met grote ijver voor hun zending, opdat zij ons brengen tot U en tot het eeuwig leven. Amen.

Terug