Litanie tot de H. Engelbewaarders

Heer, ontferm u over ons;Christus, ontferm u over ons;

Heer, ontferm u over ons, Christus aanhoor ons;Christus verhoor ons.

God hemelse Vader, ontferm u over ons;

God Zoon, Verlosser van de wereld,

God H. Geest,

H. Drievuldigheid, een God,

H. Maria, bid voor ons,

H. Moeder van God,

Koningin van de Engelen,

H. Aartsengel Michael,

H. Aartsengel Gabriel,

H. Aartsengel Rafael,

Alle H. Engelen en Aartsengelen, bidt voor ons;

H. Engelbewaarders,

H. Engelbewaarders, die altijd het Aanschijn van de hemelse Vader aanschouwt,

H. Engelbewaarders, die nooit van onze ziel wijkt,

H. Engelbewaarders, die ons in hemelse vriendschap toegedaan zijt,

H. Engelbewaarders, onze getrouwe vermaners,

H. Engelbewaarders, onze wijze raadgevers,

H. Engelbewaarders, die ons voor vele kwalen van lichaam en ziel behoed,

H. Engelbewaarders, onze machtige verdedigers tegen de aanvallen van de boze vijand,

H. Engelbewaarders, onze steun in de tijd van de bekoring,

H. Engelbewaarders, die ons helpen als wij struikelen en vallen,

H. Engelbewaarders, die ons in nood en lijden troosten,

H. Engelbewaarders, die onze gebeden voor de troon van God dragen en ondersteunen,

H. Engelbewaarders, die ons door uw verlichtingen en aansporingen tot vooruitgang in het goede helpen,

H. Engelbewaarders, die ondanks onze fouten niet van ons wijken,

H. Engelbewaarders, die u over onze verbetering verheugen,

H. Engelbewaarders, die in de tijd dat wij rusten, bij ons waken en bidden,

H. Engelbewaarders, die ons in de doodsstrijd niet verlaten,

H. Engelbewaarders, die de zielen in het vagevuur troosten,

H. Engelbewaarders, die de rechtvaardigen naar de hemel geleiden,

H. Engelbewaarders, met wie wij eens God zullen aanschouwen en eeuwig prijzen,

H. Engelbewaarders, verheven vorsten van de hemel, bidt voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm u over ons.

Heer, ontferm u over ons; Christus, ontferm u over ons; Heer ontferm u over ons;

Onze Vader……

Looft de Heer, al zijn Engelen, die macht aan kracht, zijn wil volbrengt.

Hij heeft zijn Engelen bevolen u te bewaren op al uw wegen.

Voor het aangezicht van de Engelen, wil ik u prijzen, mijn God.

Ik wil u aanbidden, en uw Naam loven. Heer, verhoor mijn gebed, en mijn geroep kome tot U.

Laat ons bidden:

Almachtige, eeuwige God, Gij hebt in uw onuitsprekelijke goedheid alle mensen vanaf de moederschoot een bijzondere Engel toevertrouwd tot bescherming van lichaam en ziel. Verleen mij genadig, mijn H. Engel zo trouw te volgen en hem zo lief te hebben, dat ik door uw genade en onder zijn bescherming tot de hemelse zaligheid gerake, om daar met hem en alle H. Engelen uw Goddelijk Aangezicht te aanschouwen. Door Christus onze Heer. Amen.