Je bent hier: start » voor_de_priesterzaterdag

Voor de priesterzaterdag

Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, bij het laatste Avondmaal hebt Gij met zoveel aandrang gebeden voor uw apostelen en priesters. Laat toe dat wij ons gebed nederig aansluiten bij uw hogepriesterlijk gebed.

Wij willen bidden voor al de zielzorgers, die Gij ons geshconken hebt, - bijzonder voor onze heilige Vader de Paus - voor onze bisschop en alle bisschoppen van de heilige kerk, - voor alle priesters, aan wier zorgen gij ons hebt toevertrouwd, - voor de missionarissen en inheemse priesters, die in de missiegebieden werken aan de uitbreiding van het Godsrijk:

Bewaarhen, hemelse Vader, bewaar hen in geloof en vertrouwen, bewaar hen in uw liefde en zuiverheid, bewaar hen in geduld en sterkte, bewaar hen in vroomheid en nederigheid, in zelfverloochening en eerbied voor het gezag.

God, Gij zijt almacht, maak hen heilig. Heilig hen, hemelse Vader, door rusteloze groei in uw genade, in alle deugden, in de zeven gaven van de Heilige Geest.

Hielig hen door de kracht van het heilig Misoffer, dat zij mogen opdragen.

Heilige hen door kinderlijke liefde tot Moeder Maria en volmaakte overgave aan haar onbevlekt Moederhart.

Schenk hun een edelmoedig apostelhart, brandend van heilige ijver voor U en voor al uw zielen. Dat zij alles voor allen worden om allen voor Christus te winnen en allen naar de hemel te leiden.

Zegen hun priester-arbeid en hun offers. Zegen hun gebeden en woorden aan het altaar, in de biechtstoel, op de preekstoel, in de school, aan het ziekbed, in de verenigingen.

Wij willen ook bidden voor allen die zich op het heilig priesterschap voorbereiden, hier en in de missielanden. Doe hen meer en meer toenemen in echte priesterlijke deugd en heiligheid. Geef dat zij eens uw waardige plaatsbekleders en bedienaren van de heilige Geheimen worden.

Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, wij offeren U door de handen van uw onbevlekte Moeder, voor de heiliging van alle priesters en toekomstige priesters over de gehele wereld, deze dag op: al onze gebeden, werken, vreugden en lijden.

Maria, Koningin van de Apostelen, Moeder van de priesters en seminaristen, wij vragen ook U: bewaar hen, heilig hen. Maak hen tot priesters naar het Hart van uw goddelijke Zoon. Bescherm hen in de gevaren van hun heilige roeping. Verkrijg hun de genade, dat zij hun verheven ambt altijd getrouw vervullen.

Heer, zend arbeiders in uw oogst.

Vermeerder, Heer Jezus, het aantal priesters van uw kerk.

Heer, geef aan uw kerk heilige priesters en vurige kloosterlingen.

Hart van Jezus, toonbeeld van het priesterhart, ontferm U over ons.

Jezus, Verlosser van de wereld, heilig uw priesters en priesterkandidaten.

Maria, Koningin van de priesters, bid voor ons en verkrijg ons talrijke en heilige priesters.

Terug