Voor priesters en roepingen

Jezus Christus, Verlosser en Zaligmaker, in de zaal van het laatste avondmaal hebt U vurig voor uw apostelen gebeden. Zie genadevol neer op uw priesters, die uw werk onder ons voortzetten.

Heilig hen; zend hen uw Heilige Geest; bewaar hen in eenheid; verenig hen in uw naam. Vervul hen met wijsheid en ijver; maak hen zachtmoedig en liefdevol tegenover dwalenden en zondaars.

Mogen zij geen huurlingen, maar goede herders zijn. Laat hen afstand nemen van wat de wereld biedt. Doe hen nederig zijn, zuiver van hart en leven, geheel op U gericht en offerbereid. Dan zullen zij in U de Vader eren en allen die U zoeken heil en zegen doen verwerven.

Heer, geef aan uw kerk heilige priesters, ijverige diakens en vurige kloosterlingen.

O Maria, Koningin en voorbeeld van allen die zich aan uw Zoon wijden, bid voor ons en doe vele roepingen opbloeien en tot verwerkelijking komen.

Terug