Je bent hier: start » vrienden_van_het_kruis

Vrienden van het Kruis

Uit: De brief aan de vrienden van het Hl. Kruis door H. Grignion de Montfort

Levende tempels

Het is u niet onbekend, dat Gij de levende tempels van de Heilige Geest zijt, en dat u, als even zoveel levende stenen, door de God van liefde in het gebouw van het hemels Jeruzalem moet geplaatst worden. Rekent er dan op, dat u met de hamer van het Kruis zult gehouwen, gekapt en bewerkt zult worden; anders blijft u gelijk aan ruwe stenen, die nergens toe dienen, die men versmaadt en ver van zich afwerpt.

Wacht er u wel voor, de hamer, waarmee op u geslagen wordt, te doen afspringen, en let op de beitel die u kapt en op de hand die u draait. Mogelijk wil die bekwame en liefdevolle bouwmeester u tot een der voornaamste stenen maken van Zijn eeuwige bouw, tot een van de schoonste beelden van zijn hemels rijk. Laat Hem dus begaan: Hij heeft u lief, Hij weet wat Hij doet, Hij is ervaren, al Zijn slagen zijn doeltreffend en liefdevol; nooit slaat Hij mis, als u Zijn slagen maar niet vergeefs doet zijn door uw ongeduld.

Symbolen

Het Kruis wordt door de Heilige Geest vergeleken:

  1. Met een wan, waardoor het goede graan van het kaf en het vuil gezuiverd wordt. Laat u dus, als het graan in de wan, zonder tegenstreven, schommelen en schudden: u bent in de wan van de Vader van het huisgezin en weldra zult u in Zijn graanschuur zijn.
  1. 2. Met een vuur, dat het roest van het ijzer wegneemt door de hevigheid van de vlammen. Onze God is een verslindend vuur, dat door het Kruis in de ziel blijft branden om haar te zuiveren zonder haar te verteren, zoals eertijds het vuur in het brandende braambos.
  1. 3. Met de smeltkroes van een goudsmid, waarin het echte goud gelouterd wordt en het valse in rook opgaat. Het echte goud doorstaat geduldig de vuurprof, het valse stijgt in rook tegen de vlammen op.

Zo worden de ware Vrienden van het Kruis in de smeltkroes der kwelling en beproeving door hun geduld gelouterd, terwijl de vijanden van het Kruis in rook opgaan door hun ongeduld en hun gemor.

Roemrijke voorbeelden

Aanschouwt, geliefde Vrienden van het Kruis, de grote schare van getuigen die u voorafgaat: zonder een woord te spreken, bewijzen zij wat ik u voorhoud. Aanschouwt, als in ’t voorbijgaan, de rechtvaardige Abel, door zijn broer gedood; de rechtvaardige Abraham, vreemdeling op aarde; de rechtvaardige Job, arm geworden, vernederd, en met wonden bedekt van het hoofd tot de voeten.

Aanschouwt de Apostelen en de zo talrijke martelaren in het purper van hun bloed; de zo talrijke Maagden en Belijders, arm en vernederd, verjaagd en verstoten.

Allen roepen met de H. Paulus uit: Aanschouwt de goede Jezus, de Bewerker en Voltooier van het geloof, dat wij hebben in Hem en in Zijn Kruis: Hij heeft moeten lijden, om door het Kruis Zijn heerlijkheid in te gaan.

Aanschouwt, naast Jezus Christus, de H. Maagd Maria, in Wie noch erfzonde, noch dagelijkse zonde ooit gevonden werd: een scherp zwaard dringt door tot in het diepste van haar teder en onschuldig Hart.

Verkeerde manier van lijden

Zo u niet met vreugde wilt lijden, zoals Jezus Christus, of met geduld, zoals de goede moordenaar, zult u ondanks uzelf moeten lijden, zoals de slechte moordenaar. U zult de bitterste kelk tot de laatste druppel moeten legen zonder de minste vertroosting van de genade. U zult de hele last van uw kruis moeten dragen, zonder de geringste krachtdadige hulp van Jezus Christus. U zult bovendien de noodlottige last te dragen hebben, die de duivel aan uw kruis zal toevoegen, door het ongeduld waartoe het u zal brengen. En, na ongelukkig te zijn geweest, met de slechte moordenaar hier op aarde, zult u hem moeten volgen in de vlammen der hel.

Geduldig lijden

Lijdt u integendeel zoals het hoort, dan wordt het Kruis een uiterst zacht juk dat Jezus Christus met u draagt. Het wordt de dubbele vleugel van uw ten hemel opstijgende ziel. Draagt geduldig uw Kruis: zodoende zult u verlicht worden in uw geestelijke duisternissen, want wie geen beproeving lijdt, kent niets.

Draagt uw Kruis met blijdschap, dan zult gij blaken van goddelijke liefde. Zonder lijden is het onmogelijk in de zuivere liefde van de Zaligmaker te leven. Men plukt geen rozen dan tussen doornen. Het Kruis alleen is het voedsel der liefde toto God, zoals het hout het voedsel is van het vuur. Herinnert u dan deze mooie spreuk uit de Navolging: ‘Naarmate gij u geweld zult aandoen, door geduldig te lijden, zult hij vorderingen maken in de goddelijke liefde.’

* Terug