Je bent hier: start

NIEUW!

Met Pinksteren is een nieuwe Engelensite online gegaan, een Engelenblog!

De nieuwe site zal binnenkort met 2 nieuwe bijdragen iedere week bijgewerkt worden.

Deze is te vinden op

Wat u altijd al over de H. Engelen hebt willen weten

Tegenwoordig is er een grote belangstelling voor de Engelen. Maar tegelijkertijd is er ook veel verwarring wat betreft hun natuur en hun dienstwerk. Dit is omdat er aan de ene kant niet genoeg over de Engelen gesproken wordt bij de catechese en in preken en aan de andere kant zijn er veel ideeën over de Engelen in omloop gebracht vooral door de New Age beweging en de massa media – die in strijd zijn met het Katholieke geloof.

Wij ontvangen veel vragen over de Engelen over de post en bij de retraites en bezinningsdagen die wij in heel het land geven. (Het gaat hier over de USA) En daaruit merken wij dat de mensen heel graag meer over de Engelen willen weten. Daarom willen we hier de meest gestelde vragen behandelen. We hopen dat dit onze lezers zal helpen om hun kennis en hun liefde voor de H. Engelen te verdiepen en te versterken en hun machtige hulp meer te mogen ervaren.

Heeft een leek het recht en de macht om de duivel te bevelen andere personen, plaatsen of dingen te verlaten?

Gebedsbevelen die aan de duivel gericht worden om een andere persoon, plaats of ding te verlaten, kunnen alleen gegeven worden door een priester. Over dit onderwerp vaardigde emeritus paus Benedictus XVIe in 1985, toen hij de prefect van de Congregatie van de Geloofsleer was, een richtlijn uit voor alle bisschoppen.

De richtlijn kondigde af, dat het niet alleen “niet geoorloofd is voor de christelijke gelovigen om de formules van exorcisme tegen Satan en zijn afvallige engelen te gebruiken”, maar ook dat “mensen die hiervoor niet geautoriseerd zijn niet in gebedsdiensten moeten voorgaan waarin gebeden worden gezegd om de duivel uit te bannen, die zich rechtstreeks tot de demonen richten of die het verlangen uiten de identiteit van de demonen te kennen.” 1)

Niettemin ging hij verder met uit te leggen, dat “het opstellen van deze normen op geen enkele manier de gelovigen van het bidden, zoals Jezus het ons heeft geleerd, moet weerhouden, dat wij bevrijd mogen worden van het kwaad”. 2)

Sterker nog, hij benadrukte, dat “herders… van deze mogelijkheid gebruik moeten maken eraan te herinneren wat de Traditie van de Kerk leert over de juiste functie van de sacramenten en de voorspraak van de heilige maagd Maria, van de Engelen, en de heiligen in de geestelijke strijd van de Christenen tegen de slechte geesten”.

Leken hebben, op grond van de deugd van hun doopgenade, het recht en de autoriteit de duivel te bevelen henzelf te verlaten. Toch moeten we altijd in gedachte houden dat de duivel een bovenmenselijke kracht en intelligentie heeft. Wij zijn in ons eentje geen partij voor hem met slechts de krachten van onze menselijke natuur tot onze beschikking. We zullen daarom gemakkelijk door hem worden verslagen als we proberen alleen met onze macht en kracht te vechten.

We doen er goed aan het hellevuur met hemels vuur te bestrijden. Om deze reden moeten we Maria, de Koningin van de Engelen, de heilige Aartsengel Michaël en onze heilige Engelbewaarder vragen onze gevechten met de duivel voor ons te vechten. Want zij hebben niet alleen duizenden jaren ervaring in geestelijk oorlogvoeren; maar zij bezitten ook de meest krachtige bovennatuurlijke geestelijke wapens die er in de Hemel en op de aarde beschikbaar zijn.

Is het aantal Engelen groter geworden sinds hun schepping?

Door de heiligen en theologen van de Kerk wordt geloofd dat alle Engelen, die vandaag de dag bestaan, die in het verleden al bestonden, en die in de toekomst zullen bestaan, door God allemaal tegelijk aan het begin van de schepping geschapen zijn.

Met andere woorden, zoals Johannes van het Kruis het uitdrukt: „Het is het universele katholieke geloof dat na de strijd, waarin de verslagen engelen in duivels werden veranderd, het aantal Engelen hetzelfde is gebleven. Hun aantal was compleet vanaf die tijd tot nu”. 3)

Op basis van de openbaring leert de Kerk dat God het hele universum geschapen heeft aan het begin van de tijd. 4) Alleen de mens is als bekroning op de schepping achteraf tot bestaan gekomen. Uit deze leerstelling van ons geloof volgt, dat verdere schepping van Engelen net als verdere fysieke schepping in het universum is uitgesloten.

Waarom zouden wij voor priesters bidden?

priesterwijdingHet Werk van de Heilige Engelen is door God heel bijzonder gewild als hulp voor de priesters, om hen door gebed en offer te steunen en door de machtige bijstand van de Heilige Engelen voor hen af te roepen.

P. John Hardon, SJ geeft ons in zijn biografie over P. Gerald Fitzgerald, de stichter van de Dienaren van de H. Geest en de dienaressen van het Kostbaar Bloed, een duidelijke uitleg over de redenen waarom de gelovigen voor de priesters zouden moeten bidden. Het volgende zijn enkele uittreksels van zijn hoofdstuk over “Gebed voor priesters” in deze biografie.

“ De H. Lucas vertelt ons het verhaal van de vervolging van de jonge Kerk door Koning Herodes: “Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was, liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Hij wierp hem in de gevangenis en liet hem bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man. Het was zijn bedoeling Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de Kerk vurig voor hem tot God gebeden. 5) meer

Hoe kunnen we het beste bidden voor priesters?

Op onze Engelstalige website http://opusangelorum.org is een tekst te vinden, die hier goede adviezen geeft. In Amerika kunnen de mensen zich trouwens ook aanmelden om een priester geestelijk te „adopteren”.

Een vraag die meteen opkomt in de gedachten van velen is hoe men het beste voor de priesters kan bidden en voor hun heiliging? Het antwoord is niet een bepaald gebed of zelfs een bepaalde vorm van gebed, maar veelmeer: “bidt vaak voor priesters en draag verschillende goede werken op voor hun heiliging.” Hier volgen enkele suggesties die kunnen helpen om uw gebed werkzamer te maken. meer

"Uit het oog, uit het hart"

Engelbewaarder  is een bekend gezegde. Hoe waar is dit met betrekking tot onze Engelbewaarder. Wij vergeten hem gemakkelijk omdat we hem niet zien. Getuigenissen over de hulp van de Engelbewaarder helpen ons, om onze persoonlijke vriendschap met onze hemelse broeder op te bouwen en ons vertrouwen op hem te versterken.

Zulke verhalen laten ons zien hoeveel interesse de Engelen tonen in ons persoonlijk leven en dat zij vaker tastbaar ingrijpen om hun beschermelingen te helpen.

Als u ook een inspirerend getuigenis hebt over de ervaren hulp van uw Engelbewaarder, kunt u het graag sturen naar contact

“Welke skiër?”

De volgende gebeurtenis gaat over iemand, die reeds sinds jaren haar Engelbewaarder vereert en nu getuigt dat wij in sommige situaties de hulp van de Heilige Engelen niet of pas naderhand bemerken.

Eind januari 2011 was ik in Chamonix in Frankrijk om te skiën. Op een dag toen ik te midden van mijn groep achter de skileraar naar beneden reed, kwamen we op een zwarte piste, dus een bijzonder steile en moeilijke piste. meer

“Gaan we liever op de vlucht”

Het gebeurde in het jaar 2007 op de vooravond van de 2e februari, het feest Maria Lichtmis. Ik had juist in mijn huiskapel de rozenkrans gebeden, toen ik plotseling een luide knal hoorde, gevolgd door het lawaai van een gebroken ruit. Het lawaai kwam ongeveer uit onze huiskamer waar mijn vader verbleef. meer

1) vgl. Brief van de Congregatie van de Geloofsleer, 29 september 1985. 11 Protocol, No. 291170
2) vgl. Mt 6:13
3) Johannes van het Kruis, Engelen en Demonen, pagina 14
4) vgl. CKK 327
5) Handelingen 12,2-5