Je bent hier: start

Uitnodiging voor onze retraite in Sittard

Onbevlekt Hart van MariaVan 15-18 mei houdt Pater Ambrosius een Retraite in stilte, in het Bezinningshuis 'Regina Carmeli' in Sittard!

Thema:

100 jaar Fatima - wat wil Maria ons zeggen?

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC, Schondorf

Begin: maandag 17.00 uur, sluiting: donderdag 14.00 uur

Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

Bezinningshuis Regina Carmeli

Kollenberg 2

6132 AL Sittard

regina.carmeli@carmeldcj.nl

Klik hier om u aan te melden

Uitnodiging voor onze bezinningsdagen in Mei

Op Zaterdag 13 Mei in Rotterdam een bezinningsmiddag Flyer

Op Zaterdag 20 Mei een hele bezinningsdag in Denijs-Westrem in Belgie Flyer

Op Zondag 21 Mei een hele bezinningsdag in Sittard Flyer

Wat u altijd al over de H. Engelen hebt willen weten

Tegenwoordig is er een grote belangstelling voor de Engelen. Maar tegelijkertijd is er ook veel verwarring wat betreft hun natuur en hun dienstwerk. Dit is omdat er aan de ene kant niet genoeg over de Engelen gesproken wordt bij de catechese en in preken en aan de andere kant zijn er veel ideeën over de Engelen in omloop gebracht vooral door de New Age beweging en de massa media – die in strijd zijn met het Katholieke geloof.

Wij ontvangen veel vragen over de Engelen over de post en bij de retraites en bezinningsdagen die wij in heel het land geven. (Het gaat hier over de USA) En daaruit merken wij dat de mensen heel graag meer over de Engelen willen weten. Daarom willen we hier de meest gestelde vragen behandelen. We hopen dat dit onze lezers zal helpen om hun kennis en hun liefde voor de H. Engelen te verdiepen en te versterken en hun machtige hulp meer te mogen ervaren.

Is het aantal Engelen groter geworden sinds hun schepping?

Door de heiligen en theologen van de Kerk wordt geloofd dat alle Engelen, die vandaag de dag bestaan, die in het verleden al bestonden, en die in de toekomst zullen bestaan, door God allemaal tegelijk aan het begin van de schepping geschapen zijn.

Met andere woorden, zoals Johannes van het Kruis het uitdrukt: „Het is het universele katholieke geloof dat na de strijd, waarin de verslagen engelen in duivels werden veranderd, het aantal Engelen hetzelfde is gebleven. Hun aantal was compleet vanaf die tijd tot nu”. 1)

Op basis van de openbaring leert de Kerk dat God het hele universum geschapen heeft aan het begin van de tijd. 2) Alleen de mens is als bekroning op de schepping achteraf tot bestaan gekomen. Uit deze leerstelling van ons geloof volgt, dat verdere schepping van Engelen net als verdere fysieke schepping in het universum is uitgesloten.

Waarom zouden wij voor priesters bidden?

priesterwijdingHet Werk van de Heilige Engelen is door God heel bijzonder gewild als hulp voor de priesters, om hen door gebed en offer te steunen en door de machtige bijstand van de Heilige Engelen voor hen af te roepen.

P. John Hardon, SJ geeft ons in zijn biografie over P. Gerald Fitzgerald, de stichter van de Dienaren van de H. Geest en de dienaressen van het Kostbaar Bloed, een duidelijke uitleg over de redenen waarom de gelovigen voor de priesters zouden moeten bidden. Het volgende zijn enkele uittreksels van zijn hoofdstuk over “Gebed voor priesters” in deze biografie.

“ De H. Lucas vertelt ons het verhaal van de vervolging van de jonge Kerk door Koning Herodes: “Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was, liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Hij wierp hem in de gevangenis en liet hem bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man. Het was zijn bedoeling Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de Kerk vurig voor hem tot God gebeden. 3) meer

Hoe kunnen we het beste bidden voor priesters?

Op onze Engelstalige website http://opusangelorum.org is een tekst te vinden, die hier goede adviezen geeft. In Amerika kunnen de mensen zich trouwens ook aanmelden om een priester geestelijk te „adopteren”.

Een vraag die meteen opkomt in de gedachten van velen is hoe men het beste voor de priesters kan bidden en voor hun heiliging? Het antwoord is niet een bepaald gebed of zelfs een bepaalde vorm van gebed, maar veelmeer: “bidt vaak voor priesters en draag verschillende goede werken op voor hun heiliging.” Hier volgen enkele suggesties die kunnen helpen om uw gebed werkzamer te maken. meer

"Uit het oog, uit het hart"

Engelbewaarder  is een bekend gezegde. Hoe waar is dit met betrekking tot onze Engelbewaarder. Wij vergeten hem gemakkelijk omdat we hem niet zien. Getuigenissen over de hulp van de Engelbewaarder helpen ons, om onze persoonlijke vriendschap met onze hemelse broeder op te bouwen en ons vertrouwen op hem te versterken.

Zulke verhalen laten ons zien hoeveel interesse de Engelen tonen in ons persoonlijk leven en dat zij vaker tastbaar ingrijpen om hun beschermelingen te helpen.

Als u ook een inspirerend getuigenis hebt over de ervaren hulp van uw Engelbewaarder, kunt u het graag sturen naar contact

“Welke skiër?”

De volgende gebeurtenis gaat over iemand, die reeds sinds jaren haar Engelbewaarder vereert en nu getuigt dat wij in sommige situaties de hulp van de Heilige Engelen niet of pas naderhand bemerken.

Eind januari 2011 was ik in Chamonix in Frankrijk om te skiën. Op een dag toen ik te midden van mijn groep achter de skileraar naar beneden reed, kwamen we op een zwarte piste, dus een bijzonder steile en moeilijke piste. meer

“Gaan we liever op de vlucht”

Het gebeurde in het jaar 2007 op de vooravond van de 2e februari, het feest Maria Lichtmis. Ik had juist in mijn huiskapel de rozenkrans gebeden, toen ik plotseling een luide knal hoorde, gevolgd door het lawaai van een gebroken ruit. Het lawaai kwam ongeveer uit onze huiskamer waar mijn vader verbleef. meer

1) Johannes van het Kruis, Engelen en Demonen, pagina 14
2) vgl. CKK 327
3) Handelingen 12,2-5